SEO-nyň has gowy öndürijiligi üçin 5 partlaýjy semalt SMM maslahaty

Sosial media marketing (SSM), maýa goýumlaryndan uly girdeji gazanmak mümkinçiligi bolan öňdebaryjy onlaýn marketing usullaryndan biridir. Bu usul SEO bilen ýakyndan baglanyşykly, ikisi hem organiki onlaýn marketing strategiýasy. Şonuň üçin SSM-e has köp maýa goýmak gözleg derejeleriňizi we şeýlelik bilen görnükliligiňizi ep-esli ýokarlandyryp biler.

“Semalt” -yň öňdebaryjy SEO hünärmeni Endrýu Dyhan SSM-den iň gowusyny almak üçin nämäniň gerekdigini anyk kesgitleýär.

1. Tomaşaçylaryňyzy tapyň we kanallaryňyzy ir guruň

Sosial media platformasyny saýlamagyňyz diňleýjilere täsir edýär. Maksatly diňleýjiňizi kesgitläniňizden soň, haýsy sosial platformalaryň şol diňleýjilere has gowy ýetip boljakdygyny bilip bilersiňiz. Şol platformalary hödürleýän marketing mümkinçilikleri bilen baglanyşykly wagtyňyzy alyň. Işiňizi gyzyklandyrýan mowzuklarda kimiň gürleýändigini biliň, olary diňläp başlaň we diňleýjiňiziň bir bölegi etmegiň usullaryny düzüň.

Kanallaryňyzy gurmak barada aýdylanda, işiňizi başlaýan günüňize garaşmaň. Barlygyňyzy ir gurup başlaň. Peýdaly maglumat beriň, pudakdaky beýlekiler bilen baglanyşyň we gürleşiň we özüňizi maglumat çeşmesi hökmünde belläň.

2. Sosial profiliňiziň peýdasyny ulanyň

Sosial media marketinginde iň möhüm ädimleriň biri, sosial profilleriňiziň işiňiz hakda maglumatlardan doly bolmagyny üpjün etmekdir. Kompaniýaňyzyň ady, näme edýändigiňiz we indekslenip bilinjek aragatnaşyk maglumat formalarynyň jikme-jiklikleri bilen gowy guralan mazmun. Aýry-aýry müşderilere sizi aňsat tapmaga kömek etmekden başga-da, bu maglumatlar işiňiz barada takyk maglumatlary tapmak üçin sahypalary gözden geçirmäge kömek edýär. Adatça, Google sahypalary tertipleşdirmek üçin gözden geçiriş sahypalaryndaky ýazgylary ulanýar.

3. Işewür hünärmenler we täsir edijiler bilen gatnaşyklary ösdüriň

Bu, sosial media marketing strategiýasynyňyzyň ilkinji döwürlerinde edilmeli işleriň biridir, sebäbi SSM ugry boýunça hökman täsir edijiler we işewür hünärmenler gerek bolar. Işiňiz hakda ýazmak üçin blogçylary we journalistsurnalistleri gözläp başlap bilersiňiz. Olaryň diňleýjileriniň bir bölegi boluň. Zerur bolanda mazmunyňyzy okaň, teswir beriň we paýlaşyň. Şeýlelik bilen, işiňizi göz öňüne getirip bolmajak has ýokary derejelere çykaryp biljek gatnaşyklary ösdürersiňiz.

4. Sindikasiýa üçin sosial mediany ulanyň

Syndikasiýa mazmun döredýär we parça baglanyşyk bermek däl-de, beýleki platformalar bilen paýlaşýar. Maksadyňyz, mazmunyňyzy mümkin boldugyça köp adamlara ýetirmek; sahypaňyza traffigi gönüden-göni köpeltmek üçin döredilen däldir.

Netijede, sosýal mediýa arkaly birleşmek önümiňizi görkezýär, ýazgyňyzyň SERP-lerine girmek mümkinçiligini artdyrýar we özgertmek mümkinçilikleriňizi artdyrýar.

Sosial mediýa näme üçin gowy sindikasiýa platformasy? Sosial ulgamlar mazmuny köp tomaşaçy bilen paýlaşmak ukybyna eýedir. Uly yzarlamak bilen, sindikasiýa müňlerçe täze tomaşaçy üçin mazmunyňyzy açyp biler. Olaryň käbiri paýlaşar, beýlekileri mazmunyny işleri bilen baglanyşdyrar, beýlekileri täze müşderi bolup biler.

5. Has ygtybarly bolmak üçin giriş baglanyşyklaryny guruň

Giriş marketingi, müşderileriň ünsüni özüne çekmek we işi tapmagy aňsatlaşdyrmak üçin özüne çekiji marketingiň dürli görnüşlerini ulanýar. Giriş baglanyşyklary sahypanyň abraýyny kesgitleýär. Häkimiýet, sahypanyň maglumat çeşmesi hökmünde näderejede abraýly ýa-da ygtybarlydygydyr. Gözleg netijelerini tertipleşdirmek üçin Google-yň ulanýan esasy faktorlaryndan biridir.

Sosial mediýa has köp girýän baglanyşyklary höweslendirýändigi sebäpli, giriş baglanyşyklaryny has köpeltmek üçin mazmunyňyzy baglanyşdyrýan has abraýly we dürli daşarky saýtlary almak üçin has köp güýç sarp edip bilersiňiz. Şeýle sahypalary özüne çekmegiň ygtybarly usuly, abraýly, ýokary hilli mazmuna eýe bolmak, şol daşarky saýtlar size baglanyşykda ähmiýet tapar.

SSM-de üstünlik bu amallaryň biri-biri bilen we SEO bilen näderejede birleşýändigine baglydyr. SSM, onlaýn marketing strategiýasynyň netijeliligini ýokarlandyrmak mümkinçiligine eýe bolan bir tarap, esasanam sosial mediýanyň ösmegini dowam etdirýän ägirt uly tizligi göz öňünde tutýar.

mass gmail